Polityka prywatności

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka wyjaśnia zasady zbierania i wykorzystywania przez nas danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO) tekst RODO: https://uodo.gov.pl/pl/404.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma Mikołaj Ostrzycki STUDIO, ul. Rydygiera 13A lok. 104, Warszawa NIP: 118-204-53-21, która prowadzi sklep internetowy CONCO działający pod adresem https://conco.pl
 3. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować, przesyłając list na adres firmy, z dopiskiem „do rąk inspektora ochrony danych” lub e-mail na adres ochronadanychosobowych@conco.pl.
 4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

§ 2 Przysługujące prawa

 1. Możliwość skorzystania z uprawnień tj. prawa żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - zależy od podstaw prawnych, na których oparte jest konkretne przetwarzanie, a także celu i sposobu przetwarzania danych w granicach określonych według art. 15-22 RODO https://uodo.gov.pl/pl/404. Administrator danych nie jest zobligowany do realizacji uprawnień, w każdym przypadku i w takim samym zakresie. Wniosek o realizacje prawa można złożyć na adres: conco@conco.pl
 2. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie podlega udokumentowaniu przez okres 3 lat w celu udokumentowania realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa. Okres ten rozpoczyna się w momencie udzielenia Państwu ostatecznej odpowiedzi.
 3. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 4. Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Organ nadzorczy w Polsce:
  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
  Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86
  Organy innych Państw:
  https://uodo.gov.pl/pl/60

§ 3 Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Mikołaj Ostrzycki STUDIO stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe.
 2. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa i będą zobowiązane do nieprzekazywania Państwa danych bez naszej zgody i wiedzy.
 3. Mikołaj Ostrzycki STUDIO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

§ 4 Klauzule informacyjne w zakresie pozyskiwania danych osobowych

 1. Realizacja zamówień
  • Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania
   Dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c – realizacja i rozliczenie umowy, wystawienie faktur, realizacji reklamacji oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO interesu prawnego polegającego na windykacji i zabezpieczeniu roszczeń.
  • Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
   Dane osobowe udostępniane są podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, z którymi są podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom zgodnie z § 5 Odbiorcy danych.
  • Okres przetwarzania danych osobowych
   Dane przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji, do czasu rozliczenia oraz przez okres przedawnienia roszczeń, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  • Przysługujące prawa
   Przysługuje prawo dostępu do Twoich danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych – po terminach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Szczegóły zasad realizacji praw podmiotów danych określone są w § 2 Przysługujące prawa.
  • Informację o obowiązku podania danych i konsekwencja ich nie podania
   Podanie danych jest obligatoryjne w oparciu o przepis prawa w pozostałym zakresie jest dobrowolne, odmowa podania danych wiąże się z niemożliwością realizowania zamówienia. Podanie danych jest warunkiem ustawowym.
 2. Rejestracja klienta
  • Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania
   Dane osobowe są przetwarzane dla celów rejestracji klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, b RODO.
  • Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
   Dane osobowe udostępniane są podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, z którymi są podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom zgodnie z § 5 Odbiorcy danych
  • Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe
   Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wniosku o usunięcie konta klienta, w przypadku nieaktywności konta w okresie 3 lat od czasu ostatniej aktywności.
  • Przysługujące prawa
   Przysługuje prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do Twoich danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych – po terminach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Szczegóły zasad realizacji praw podmiotów danych określone są w § 2 Przysługujące prawa.
  • Informację o obowiązku podania danych i konsekwencja ich nie podania
   Rejestracja i podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych wiąże się z niemożliwością rejestracji.
 3. Wysyłka newsletterów
  • Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania
   Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji zamówionej usługi Newslettera, świadczonej drogą elektroniczną na podstawie wyrażonej zgody.
  • Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
   Dane osobowe udostępniane są podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, z którymi są podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom zgodnie z § 5 Odbiorcy danych.
  • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
   Administrator będzie przetwarzał dane osobowe do czasu rezygnacji przez subskrybenta z usługi Newslettera.
  • Przysługujące prawa
   Przysługuje prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do Twoich danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych – po terminach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Szczegóły zasad realizacji praw podmiotów danych określone są w § 2 Przysługujące prawa.
  • Informację o obowiązku podania danych i konsekwencja ich nie podania
   Podanie danych jest dobrowolne, odmowa podania danych wiąże się z niemożliwością otrzymywania newslettera.
 4. Przetwarzanie danych w celach marketingowych
  • Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania
   Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych na podstawie wyrażonej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w nawiązaniu odpowiednio do przepisów art. 172 oraz art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
   Dane osobowe udostępniane są podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, z którymi są podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom zgodnie z § 5 Odbiorcy danych.
  • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
   Dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych.
  • Przysługujące prawa
   Przysługuje prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do Twoich danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych – po terminach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Szczegóły zasad realizacji praw podmiotów danych określone są w § 2 Przysługujące prawa.
  • Informację o obowiązku podania danych i konsekwencja ich nie podania
   Podanie danych jest dobrowolne, brak wyrażenia zgody uniemożliwi wysyłkę informacji w celach marketingowych.
 5. Kontakt mailowy
  • Cele przetwarzania danych osobowych, oraz podstawę prawną przetwarzania
   Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi korespondencji, w tym udzielenia informacji zwrotnej. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes: możliwość udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz zwrotnego kontaktu).
  • Informacje o odbiorcach danych osobowych lub o kategoriach odbiorców
   Dane osobowe udostępniane są podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom, z którymi są podpisane umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom zgodnie z § 5 Odbiorcy danych.
  • Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane
   Dane osobowe przetwarzane będą przez okres prowadzenia korespondencji oraz przez okres wymagany przepisami w zakresie archiwizacji
  • Przysługujące prawa
   Przysługuje prawo do cofnięcia zgody, prawo dostępu do Twoich danych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do usunięcia danych – po terminach archiwizacji, ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych. Szczegóły zasad realizacji praw podmiotów danych określone są w § 2 Przysługujące prawa.
  • Informację o obowiązku podania danych i konsekwencja ich nie podania
   Podanie danych wymagane jest w zakresie koniecznym do otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie lub rozwiązanie ewentualnych problemów (adres e-mail).
 6. Cookies (google, retargeting, działania statystyczne, w tym analizowanie i profilowanie danych, wyświetlanie strony internetowej)
  Informacje znajdziesz w naszej polityce cookies.

§ 5 Odbiorcy danych

Mikołaj Ostrzycki STUDIO udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom i organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Państwa dane mogą być przekazane następującym odbiorcom:

 1. Odrębnym administratorom danych lub współadministratorom:
  • operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji dostawy na Państwa rzecz;
  • podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską;
  • podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta, a także obsługi ewentualnego zwrotu zapłaconych kwot (kiedy odstąpią Państwo od umowy kupna). W szczególności przekazujemy informację dotyczącą kwoty płatności do wybranego dostawcy usług płatniczych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych dokonanego przez dostawcę usług płatniczych oraz jego dane kontaktowe można znaleźć w tekstach informacyjnych na ekranie wprowadzania danych lub na stronie internetowej dostawcy usług płatniczych:
  • podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego);
 2. Podmiotom przetwarzającym:
  • wyspecjalizowanym usługodawcom z sektora marketingu internetowego, którzy przetwarzają Państwa dane (pseudonimizowane profile wykorzystujące technologię plików cookies i podobne) w naszym imieniu w celu komunikacji marketingowej w sieciach reklamowych;
  • dostawcom usług zaopatrujących administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, umożliwiające prowadzenie sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu);
  • innym podmiotom, jeśli będzie to wynikać z ustaleń z Państwem;
  • Dostawcy (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway. Mountain View, CA 94043, USA).

§ 6 Przekazywanie do krajów trzecich

 1. Z wyjątkiem przypadków opisanych w Polityce nie przekazujemy Twoich danych osobowych odbiorcom z siedzibą poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 2. Jeżeli przekazujemy dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), odbywa się to tylko wówczas, jeżeli w stosunku do tego kraju trzeciego Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych, z odbiorcą danych został uzgodniony stosowny poziom ochrony danych (np. z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych UE) albo jeżeli uzyskaliśmy na to Twoją zgodę.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. W razie, gdybyście mieli Państwo jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości, dotyczące treści niniejszej Polityki, lub sposobu w jaki przetwarzamy dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub drogą telefoniczną.
 2. Niniejsza polityka obowiązuje od dnia 21.03.2024. Mikołaj Ostrzycki STUDIO zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka ukaże się na stronie z nową datą.